Agenda

Alle voorstellen die in de raad aan de orde komen, vindt u terug in het raadsinformatiesysteem. Op die manier kunt u eenvoudig digitaal de informatie vinden die u zoekt.

Op het raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een externe website) - rechts bovenaan de pagina - vindt u onder meer de agenda's en de voorstellen van de vergaderingen. De raad bepaalt hoe hij de informatie (voorstellen, ingekomen post etc.) tijdens de raadsvergadering behandelt. De raadsvergadering bestaat altijd uit een aantal vaste onderdelen. Hieronder komen ze aan de orde.

Voor een overzicht van wanneer de gemeenteraad vergadert, kunt op de pagina vergaderschema terecht. 

Opening:

Als voorzitter opent de burgemeester de vergadering.

Vaststellen van de agenda:

De agenda die staat op het Raadsinformatiesysteem is altijd een concept agenda. Aan het begin van de vergadering stelt de raad de definitieve agenda vast. De raad kan namelijk besluiten of er nog agendapunten bijkomen of juist worden verwijderd.

Regionale samenwerking/Gemeenschappelijke regelingen:

Regio Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website) is het belangrijkste samenwerkingsverband waar de gemeente Zaltbommel aan deelneemt. De Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten tussen de grote rivieren: de Betuwe en Bommelerwaard en een stukje van het Land van Maas en Waal. Het wordt gevormd door de gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Vragenhalfuur en andere rechten van de raadsleden:

In dit onderdeel van de raadsvergadering komen de rechten van de raadsleden aan bod. Het vragenhalfuur is standaard geagendeerd. Maar raadsleden kunnen ook moties en amendementen indienen over onderwerpen, die niet op de agenda staan. Ook kan een lid van het college van b en w schriftelijke vragen mondeling beantwoorden.

Besluitvorming hamerstukken:

Hier stemt de raad over voorstellen, die tijdens de carrouselvergadering als hamerstuk zijn bestempeld. Het kan ook gaan om voorstellen, die door het presidium direct op de raadsagenda zijn geplaatst. Over deze voorstellen vindt geen debat plaats. Wel kunnen raadsleden een stemverklaring afgeven.

Debat:

Over een voorstel vindt een debat plaats als tijdens de bespreking in de carrousel is gebleken dat er:
- politieke geschilpunten zijn;
- nog ruimte zit in de standpunten.

Vastellen van de besluitenlijst van de vorige vergadering:

Alle besluiten van de raadsvergadering komen in de besluitenlijst. De raad stelt de besluitenlijst van de vorige vergadering officieel vast.

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.