Raadsvergadering 17 december

Geplaatst op woensdag 16 december 2020

  

Update 16 december: Er is aan de hamerstukken de volgende stukken toegevoegd: een stuk over formatieuitbreiding griffie, de uitgangspunten beleidsnota Samenleving (was bespreekstuk) en het aanwijzen van een plaatsvervangend voorzitter van de raad. Toegevoegd aan de bespreekpunten zijn: het gewijzigd vaststellen APV (was hamerstuk) en behandelvoorstel initiatief huisvesting arbeidsmigranten op Maas-Waalweg Zuilichem. Tevens is toegevoegd de installatie van raadslid Den Hartog, waardoor de vergadering is met een uur is vervroegd (aanvang 19.00u).

De meest actuele agenda (Deze link gaat naar een externe website) vindt u altijd op het ons RIS (waar tevens de livestream staat). 

Donderdag 17 december is de maandelijkse raadsvergadering. De vergadering begint om 19.00u en wordt op digitale wijze georganiseerd. De vergadering is te volgen via livestream (Deze link gaat naar een externe website). Wegens de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 is de publieke tribune niet toegankelijk.

De agenda van de raadsvergadering is als volgt:

1. Opening en installatie raadslid
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Regionale samenwerking / Gemeenschappelijke regelingen
5. Vragenhalfuur en andere rechten van de raadsleden

Besluitvorming

6. Gewijzigd vaststellen APV Zaltbommel
7. Slotregulatie 2020 Covid-19 Zaltbommel
8. Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Zaltbommel 2021
9. Algemene Verordening Kabels en Leidingen gemeente Zaltbommel 2021
10. Bestuursrapportage Werkzaak Rivierenland
11. Voorstel belastingverordeningen 2021
12. Verlenging Tijdelijke financiële regeling incontinentiemateriaal
13. Vaststelling bestemmingsplan Zaltbommel Van Heemstaweg-West

Debat

14. Minimabeleid Bommelerwaard 2021-2024
15. Uitgangspunten beleidsnota Samenleving 2021-2025
16. Definitieve ontwikkelingsvisie Beersteeg West
17. Toekomstbestendige Poorterij
18. Collegebrief m.b.t samenwerking Maasdriel-Zaltbommel &
Bestuursrapportage BVEB 2020

19. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
20. Sluiting

Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. logo-square-white logo-square printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.