Meespreken in de carrousel

In de carrousel bestaat de mogelijkheid voor burgers om in te spreken. Als u wilt meespreken, dan vragen wij u dat tot 24 uur voor aanvang van de carrousel te melden bij de griffie via griffie@zaltbommel.nl of op 0418 - 681 613. Wilt u dan uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waar u over mee wilt spreken, doorgeven?

Voor een goed verloop van de carrousel heeft de raad een aantal spelregels afgesproken:

  1. Als er veel meesprekers zijn, dan heeft de voorzitter de mogelijkheid de meespreektijden in te korten. Wij vragen hiervoor uw begrip.
  2. De voorzitter heeft ook de mogelijkheid per agenda de totale meespreektijd – dus van alle meesprekers samen – te maximeren op dertig minuten. De voorzitter bepaalt of een niet geagendeerd onderwerp toch meespreekwaardig is.

Waarover kan ik niet meespreken?

Er zijn drie onderwerpen waar het meespreekrecht niet voor geldt:

  1. Als een besluit van de raad of het college vatbaar is voor bezwaar en u belanghebbende bent, kunt u een bezwaarschrift indienen. Ook kunt u beroep instellen bij de rechtbank.
  2. Benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen van personen zijn uitgesloten van het meespreken, omdat meespreken (de belangen van) de kandidaten al dan niet in de uitoefening van hun ambt of functie kan schaden.
  3. Een gedraging of onderwerp waarover u een klacht op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt indienen.
Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. Path 2Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. icon-facebookCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. common-search-lookup-glyphCreated with Sketch. icon-twitterCreated with Sketch. Path 2Created with Sketch. printvolume-down - FontAwesomeCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch.